We Are The Future pres. Nicky Romero

22 Grudnia 2017, 21:00 (Piątek)

Klub Progresja, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Regulamin

1. Wstęp na teren imprezy jest możliwy wyłącznie za okazaniem biletu wystosowanego przez Organizatora.

2. Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy na którą został wydany niniejszy bilet.

3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod warunkiem posiadania poprawnie wypełnionego i podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego, którego wzór udostępnia Organizator.

4. Bilety na imprezę możliwe są do nabycia tylko i wyłącznie:
a) w przedsprzedaży na stronie www.wearethefuture.evenea.pl
b) w przedsprzedaży prowadzonej przez bileterie - eventim.plbiletomat.pl, ebilet.pl
c) w punktach stacjonarnych - salonach: Empik, Saturn, Media Markt
d) w dniu wydarzenia w kasie lokalu Progresja od godz. 21:00
(w przypadku gdy nie zostanie wyprzedana całkowita pula biletów w przedsprzedaży)

5. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren imprezy.
5.1. Wystawiony przez organizatora bilet jest ważny na okaziciela.
5.2. Po opuszczeniu imprezy nie uprawnia do ponownego wstępu na jego podstawie.

6. W celu weryfikacji wieku należy posiadać ważny dokument tożsamości
(w przypadku osób niepełnoletnich - np. legitymacja szkolna).

7. Zwrot ceny uiszczonej przy zakupie biletu jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora.

8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta, a w szczególności poprzez niezastosowanie się do regulaminu imprezy.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

10. W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, uczestnik imprezy godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

11. Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy oraz oświadcza, iż sprzęt obsługujący imprezę jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne i bezpieczne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

12. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzeganie przepisów prawa karnego i prawa ds. wykroczeń.

13. Organizator ma prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu zakłócającemu ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza, jak również osobom wykazującym według uznania służb ochrony imprezy objawy nadmiernego spożycia alkoholu lub spożycia substancji odurzających.

14. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego lub niestosowania się do niniejszego regulaminu ochrona imprezy jest uprawniona wezwać Uczestnika imprezy do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

15. W przypadku szczególnie poważnego zakłócania ładu i porządku jak bójki, pobicia, wymuszenia, kradzieże, handel nielegalnymi substancjami lub produktami, bądź prowadzenie bez zezwolenia organizatora działalności komercyjnej na terenie imprezy albo dokonywanie profesjonalnych nagrań rejestrujących przebieg imprezy organizator ma prawo z zastosowaniem środków przymusu zatrzymać sprawcę i wezwać policję oraz usunąć osobę dopuszczającą się zakłóceń z terenu imprezy za odebraniem biletu bez zwrotu kwoty uiszczonej przy zakupie biletu i zakazem ponownego wstępu.

16. Organizator ma prawo odmówić wstępu osobom wnoszącym na teren imprezy napoje, jedzenie lub u którego stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, bądź innych środków odurzających; jakiejkolwiek broni; posiadaczowi butów okutych metalem oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla innych uczestników imprezy, a także gadżetów, które mogą spowodować zakłócenie prawidłowego przebiegu imprezy np. lasery punktowe, syrena, gwizdek.

Organizatorem wydarzenia jest "Follow The Step sp. z o. o." z siedzibą przy ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.